Youtube Tips #1 สำหรับ Youtuber มือใหม่

Youtube Tips #1 สำหรับ Youtuber มือใหม่

Youtube Tips #1 สำหรับ Youtuber มือใหม่ 1. ปัจจุบันมีคนจำนวนมากถึง 6 คน จาก 10 คน ที่มีความสนใจในการรับชมวีดีโอออนไลน์ มากกว่าการรับชมรายการจากโทรทัศน์ 2. ในปี ค.ศ. 2025 ประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 32 ปี จะรับชมรายการทางโทรทัศน์น้อยลงกว่า 50% ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารทางการตลาดหรือการโฆษณา มาผ่านช่องทางของวีดีโอออนไลน์ (Youtube) แทน

Copyright © 2019. Sirithanathani Co.,Ltd.